27/07/1982 - Prv� vyst�penie v Manitoba (Beast On The Road Tour), Winnipeg, Manitoba, Kanada.