Alexander The Great

"My son, ask for thyself another kingdom,
For that which I leave is too small for thee."
(King Philip of Macedonia - 339 B. C.)

Near to the East, in a part of ancient Greece,
In an ancient land called Macedonia,
Was born a son to Philip of Macedon,
The legend his name was Alexander.

At the age of nineteen, he became the Macedon king,
And swore to free all of Asia minor,
By the Aegian Sea in 334 BC,
He utterly beat the armies of Persia.

Chorus:
Alexander the Great,
His name struck fear into hearts of men,
Alexander the Great,
Became a legend 'mongst mortal men.

King Darius the third, Defeated fled Persia,
The Scythians fell by the river Jaxartes,
Then Egypt fell to the Macedon king as well,
And he founded the city called Alexandria.

By the Tigris river, he met King Darius again,
And crushed him again in the battle of Arbela,
Entering Babylon and Susa, treasures he found,
Took Persepolis, the capital of Persia.

Chorus:
Alexander the Great,
His name struck fear into hearts of men,
Alexander the Great,
Became a god amon/t mortal men.

A Phrygian King had bound a chariot yoke,
And Alexander cut the "Gordion Knot",
And legend said that who untied the knot,
He would become the master of Asia.

Helonism he spread far and wide,
The Macedonian learned mind,
Their culture was a western way of life,
He paved the way for Christianity.

Marching on, marching on.

The battle weary marching side by side,
Alexander's army line by line,
They wouldn't follow him to India,
Tired of the combat, pain and the glory.

Alexander the Great,
His name struck fear into hearts of men,
Alexander the Great,
He died of fever in Babylon.

Alexander Veľký

Syn môj, žiadaj pre seba ďalšie kráľovstvo,
Pretože ktoré ti nechávam, je pre teba príliš malé.
(Kráľ Filip Macedónsky – roku 339 p.n.l.)

Kúsok na východ, v časti starovekého Grécka,
V prastarej zemi zvanej Macedónia,
Sa narodil syn Filipovi Macedónskemu,
Ktorý dostal legendárne meno Alexander.

V devätnástich rokoch sa stal Macedónskym kráľom,
A prisahal, že oslobodí celú Malú Áziu,
Aj s Egejským morom, v roku 334 pred narodením Krista,
Úplne rozmetal Perzské vojská.

Zbor:
Alexander Veľký,
Jeho meno všetkým ľuďom naháňalo hrôzu,
Alexander Veľký,
Sa stal legendou medzi smrteľníkmi.

Kráľ Dárius tretí, bol porazený a utiekol z Perzie,
Skýtovia padli u rieky Jexartes,
A potom aj Egypt padol do rúk Macedónskeho kráľa,
Ktorý tam založil mesto a nazval ho Alexandriou.

Pri rieke Tigris, sa znovu stretol s kráľom Dáriom,
A opäť ho rozdrvil v bitke u Arbely,
Vstupujúc do Babylonu a Susy, objavil bohatstvá,
Zobral i Persepolis, hlavné mesto Perzie.

Zbor:
Alexander Veľký,
Jeho meno všetkým ľuďom naháňalo hrôzu,
Alexander Veľký,
Sa stal legendou medzi smrteľníkmi,

Frigický kráľ bol premožený,
A Alexander zaviazal "Gprdický uzol",
A legenda hovorí, že ten kto ho rozviaže,
Sa stane pánom Ázie.

Rozšíril Helénizmus široko ďaleko,
Macedónčania učili svojich otrokov myslieť,
Ich kultúra bola západným spôsobom života,
Pripravil cestu kresťanstva.

Tiahnuť, tiahnuť.

Unavená bitvami pochoduje jedna za druhou,
Alexandrova armáda pochoduje ďalej a ďalej,
Nasleduje ich do Indie,
A vyčerpávajúcimi bojmi, s bolesťou a slávou,

Alexander Veľký,
Jeho meno všetkým ľuďom naháňalo hrôzu,
Alexander Veľký,
Zomrel v Babylone na horúčku.

Iron Maiden Slovensko 2002 - 2021
Powered by Websupport